Transparența

În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Publicare informaţii Legea nr. 52/2003

Rapoarte anuale cu privire la aplicarea Legii NR. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

DescriereFișier
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015

Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.
(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).
(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Legea administrației publice locale nr. 215/2001

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 31.03.2022
DataDescriere documentAcces document
30.09.2022 Lista funcțiilor din cadrul Primăriei comunei Șieu și a serviciior subordonate Consiliului local, care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu venitul salarial brut
31.03.2022 Lista funcțiilor din cadrul Primăriei comunei Șieu și a serviciilor subordonate Consiliului local, care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu venitul salarial brut
30.09.2021 Lista funcțiilor din cadrul Primăriei comunei Șieu și a serviciilor subordonate Consiliului local, care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu venitul salarial brut
31.03.2021 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Șieu, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Șieu, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
31.03.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Șieu, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2019 Stat nominal de personal al persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, funcționari publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice
29.01.2019 Funcții publice
29.01.2019 Funcții contractuale

Publicare informaţii Legea 273/2006

Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale.


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 19.05.2021
Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
Albuț Ioan
Cărbune Alina Viorica
Chereja Aurel Liviu
Chereja Emil
Chereja Ionel
Cifor Tiniș Ioan Sebastian
Gherman Alexandru
Hăbălău Vasile
Ivan Mihai Pavel
Mihalca Ioan
Pap Szabolcs-László
Pasc Dorel
Pasc Roxana-Bianca
Seica Viorela-Laura
Someșan Ioan
Suciu Monica Tünde
Uilian Grigore
Zbînca Ludovica