Transparența

În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Publicare informaţii Legea nr. 52/2003

Rapoarte anuale cu privire la aplicarea Legii NR. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

DescriereFișier
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2022
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015

Transparența decizională

Publicări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată


DataDescriereFișier
27.06.2023 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, d-lui ALEXANDRU NAGY, cu ultimul domiciliu în localitatea Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, d-lui ALEXANDRU NAGY, cu ultimul domiciliu în localitatea Bistrița, județul Bistrița-Năsăud și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieu în ședința din luna august 2023.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieu, până la data de 31.07.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-260159 sau prin e-mail la adresa: primariasieu@yahoo.com
22.06.2023 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-lui Dr. Col. (r) Vasile Ștefan-Tutula
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-lui Dr. Col. (r) Vasile Ștefan-Tutula și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieu în ședința din luna august 2023.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieu, până la data de 31.07.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-260159 sau prin e-mail la adresa: primariasieu@yahoo.com
19.06.2023 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-nei SOMEȘAN AURICA
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-nei SOMEȘAN AURICA și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieu în ședința din luna august 2023.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieu, până la data de 31.07.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-260159 sau prin e-mail la adresa: primariasieu@yahoo.com
19.06.2023 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-nei BOR MARIANA-FLOAREA
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-nei BOR MARIANA-FLOAREA și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieu în ședința din luna august 2023.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieu, până la data de 31.07.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-260159 sau prin e-mail la adresa: primariasieu@yahoo.com
09.03.2023 În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA POSMUȘ, COMUNA ȘIEU” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud” și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieu în ședința din luna aprilie 2023.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieu, până la data de 12.04.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-260159 sau prin e-mail la adresa: primariasieu@yahoo.com
08.03.2023 În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2023 și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieu în ședința din luna aprilie 2023.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieu, până la data de 10.04.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-260159 sau prin e-mail, la adresa: primariasieubn@yahoo.com
08.02.2023 Primarul comunei Șieu, aduce la cunoștință publică că la afișierul din cadrul Sediului administrativ al Consiliului local al comunei Șieu și respectiv Primăria comunei Șieu și pe pagina de web: www.comunasieu.ro , s-a afișat:
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieu să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud

Persoanele fizice și juridice, interesate, pot depune în scris la Primarul comunei Șieu, propuneri, sugestii, opinii și contestații cu privire la acest proiect de hotărâre până la data de 20.02.2023
Proiectul se va supune analizei, dezbaterii și adoptării, într-o ședință a Consiliului local al comunei Șieu, până cel târziu în data de 31 martie 2023
PRIMARUL COMUNEI ȘIEU
Tiniș Ioan-Sebastian
09.01.2023 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Șieu aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023

Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.
(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).
(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Legea administrației publice locale nr. 215/2001

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 31.03.2023
DataDescriere documentAcces document
31.03.2023 Lista funcțiilor din cadrul Primăriei comunei Șieu și a serviciior subordonate Consiliului local, care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu venitul salarial brut
30.09.2022 Lista funcțiilor din cadrul Primăriei comunei Șieu și a serviciior subordonate Consiliului local, care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu venitul salarial brut
31.03.2022 Lista funcțiilor din cadrul Primăriei comunei Șieu și a serviciilor subordonate Consiliului local, care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu venitul salarial brut
30.09.2021 Lista funcțiilor din cadrul Primăriei comunei Șieu și a serviciilor subordonate Consiliului local, care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu venitul salarial brut
31.03.2021 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Șieu, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Șieu, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
31.03.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Șieu, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2019 Stat nominal de personal al persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, funcționari publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice
29.01.2019 Funcții publice
29.01.2019 Funcții contractuale

Publicare informaţii Legea 273/2006

Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale.


în curs de actualizare ...