Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
60 25.11.2021 privind rectificarea bugetară a bugetului comunei Șieu pe anul 2021
59 25.11.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021 - 2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Șieu
58 25.11.2021 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Șieu și a unor bunuri din domeniul privat al statului precum și a perioadei în care se efectuează această inventariere
57 02.11.2021 privind rectificarea bugetară a bugetului comunei Șieu pe anul 2021
56 27.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Șieu în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ din comuna Șieu
55 27.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți Proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA ȘIEU, SATELE ȘIEU, ARDAN ȘI POSMUȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
54 27.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATELE ȘIEU, ARDAN ȘI POSMUȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
53 27.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE ȘOIMUȘ, POSMUȘ ȘI ARDAN, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
52 27.10.2021 pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE ȘOIMUȘ, POSMUȘ ȘI ARDAN, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
51 27.10.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici actualizați aferenți Proiectului ”Modernizare străzi comuna Șieu, localitatea Șieu și Ardan, județul Bistrița-Năsăud”
50 27.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
49 27.10.2021 privind implementarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
48 27.10.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu
47 27.10.2021 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Șieu
46 27.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
45 27.10.2021 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B. 4, UA 148 A, 149 A ”Pârâul Morii 4” pădure comunală, conform a.p.v. nr. 2100147604880 din 17.09.2021
44 30.09.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
43 23.09.2021 privind rectificarea bugetului comunei Șieu pe trimestrul III, anul 2021
42 23.09.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud
41 23.09.2021 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu din clădirea cu destinația ”CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
38 11.08.2021 privind punerea la dispoziția proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”, a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia
37 29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
36 29.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public teren fâneață în extravilanul satului Șieu
35 29.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public teren arabil în extravilanul satului Șieu
34 29.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public pășune comunală în extravilanul satului Șoimuș
33 29.07.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieu nr. 27/2021 ”privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor în vederea înscrierii în cartea funciară, a imobilului ”Dispensar uman Șieu”
32 12.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor înscrise în domeniul public al comunei Șieu pentru imobilul cuprins în Anexa 44 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieu, poziția nr. 2, sat Ardan, ”Casa comunală Ardan”
31 12.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public, al pășunii comunale ”Pârâul Știopârlii” în suprafață totală de 12,4846 ha
30 30.06.2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea comunei Șieu și administrarea Consiliului local al comunei Șieu pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” (...)
29 30.06.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieu nr. 19/2021 ”privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor în vederea înscrierii în cartea funciară, a imobilului ”Casa comunală Ardan”
28 30.06.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieu nr.18/2021 ”privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor în vederea înscrierii în cartea funciară, a pășunii comunale ”Pârâul Știopârlii” în suprafață de 12.4846 ha.”
27 27.05.2021 privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor în vederea înscrierii în cartea funciară, a imobilului ”Dispensar uman Șieu”
26 27.05.2021 privind actualizarea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
25 27.05.2021 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Șieu
24 12.05.2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției ”Înființarea și dotarea Serviciului de administrare a domeniului public al comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
23 12.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
16 31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
15 31.03.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Șieu la 31 decembrie 2020
14 31.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
13 31.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
12 31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii publice a comunei, proprietate publică a comunei Șieu
11 31.03.2021 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2020, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2021
10 31.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
09 26.02.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șieu nr. 6/2021 ”privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
08 26.02.2021 pentru aprobarea ”Devizului privind lucrările de împăduriri integrale, completări în plantații, lucrări de întreținere a plantațiilor, al lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale și al celor de îngrijire”, în cadrul fondului forestier proprietate a comunei Șieu, întocmit de Ocolul Silvic ”Dealu Negru”
07 26.02.2021 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Șieu
06 28.01.2021 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
05 28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
04 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și persoanelor care execută pedepse cu muncă în folosul comunității
03 30.01.2021 de modificare a Art. 1 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 47 din 22.12.2015 privind prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism ”Planul Urbanistic General al comunei Șieu” cu regulamentul local de urbanism aferent
02 28.01.2021 privind rețeaua școlară de pe raza comunei Șieu pentru anul școlar 2021-2022
01 28.01.2021 de modificare a Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 20 din 30.04.2020 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Șieu, în anul 2021
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
4838 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Șieu, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional al Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008
3896 26.08.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
3597 10.08.2021 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu din clădirea cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
900 24.02.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șieu nr. 6/2001 ”privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
231 19.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
4838 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Șieu, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional al Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
3896 26.08.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
3597 10.08.2021 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu din clădirea cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD -
900 24.02.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șieu nr. 6/2001 ”privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
228 19.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
231 19.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
60 25.11.2021 privind rectificarea bugetară a bugetului comunei Șieu pe anul 2021 -
59 25.11.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021 - 2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Șieu -
58 25.11.2021 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Șieu și a unor bunuri din domeniul privat al statului precum și a perioadei în care se efectuează această inventariere -
57 02.11.2021 privind rectificarea bugetară a bugetului comunei Șieu pe anul 2021 -
56 27.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Șieu în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ din comuna Șieu -
55 27.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți Proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA ȘIEU, SATELE ȘIEU, ARDAN ȘI POSMUȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
54 27.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATELE ȘIEU, ARDAN ȘI POSMUȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
53 27.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE ȘOIMUȘ, POSMUȘ ȘI ARDAN, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
52 27.10.2021 pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE ȘOIMUȘ, POSMUȘ ȘI ARDAN, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
51 27.10.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici actualizați aferenți Proiectului ”Modernizare străzi comuna Șieu, localitatea Șieu și Ardan, județul Bistrița-Năsăud” -
50 27.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud” -
49 27.10.2021 privind implementarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud” -
48 27.10.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu -
47 27.10.2021 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Șieu -
46 27.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
45 27.10.2021 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B. 4, UA 148 A, 149 A ”Pârâul Morii 4” pădure comunală, conform a.p.v. nr. 2100147604880 din 17.09.2021 -
44 30.09.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
43 23.09.2021 privind rectificarea bugetului comunei Șieu pe trimestrul III, anul 2021 -
42 23.09.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud -
41 23.09.2021 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu din clădirea cu destinația ”CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
38 11.08.2021 privind punerea la dispoziția proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”, a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia -
37 29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
36 29.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public teren fâneață în extravilanul satului Șieu -
35 29.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public teren arabil în extravilanul satului Șieu -
34 29.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public pășune comunală în extravilanul satului Șoimuș -
33 29.07.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieu nr. 27/2021 ”privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor în vederea înscrierii în cartea funciară, a imobilului ”Dispensar uman Șieu” -
32 12.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor înscrise în domeniul public al comunei Șieu pentru imobilul cuprins în Anexa 44 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieu, poziția nr. 2, sat Ardan, ”Casa comunală Ardan” -
31 12.07.2021 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public, al pășunii comunale ”Pârâul Știopârlii” în suprafață totală de 12,4846 ha -
30 30.06.2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea comunei Șieu și administrarea Consiliului local al comunei Șieu pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” (...) -
29 30.06.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieu nr. 19/2021 ”privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor în vederea înscrierii în cartea funciară, a imobilului ”Casa comunală Ardan” -
28 30.06.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieu nr.18/2021 ”privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor în vederea înscrierii în cartea funciară, a pășunii comunale ”Pârâul Știopârlii” în suprafață de 12.4846 ha.” -
27 27.05.2021 privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor în vederea înscrierii în cartea funciară, a imobilului ”Dispensar uman Șieu” -
26 27.05.2021 privind actualizarea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică -
25 27.05.2021 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Șieu -
24 12.05.2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției ”Înființarea și dotarea Serviciului de administrare a domeniului public al comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud” -
23 12.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
16 31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD -
15 31.03.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Șieu la 31 decembrie 2020 -
14 31.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
13 31.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
12 31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii publice a comunei, proprietate publică a comunei Șieu -
11 31.03.2021 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2020, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2021 -
10 31.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
09 26.02.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șieu nr. 6/2021 ”privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
08 26.02.2021 pentru aprobarea ”Devizului privind lucrările de împăduriri integrale, completări în plantații, lucrări de întreținere a plantațiilor, al lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale și al celor de îngrijire”, în cadrul fondului forestier proprietate a comunei Șieu, întocmit de Ocolul Silvic ”Dealu Negru” -
07 26.02.2021 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Șieu -
06 28.01.2021 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația CABINET MEDICINĂ GENERALĂ, CABINET DENTAR ȘI FARMACIE ÎN LOCALITATEA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD -
05 28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
04 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și persoanelor care execută pedepse cu muncă în folosul comunității -
03 30.01.2021 de modificare a Art. 1 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 47 din 22.12.2015 privind prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism ”Planul Urbanistic General al comunei Șieu” cu regulamentul local de urbanism aferent -
02 28.01.2021 privind rețeaua școlară de pe raza comunei Șieu pentru anul școlar 2021-2022 -
01 28.01.2021 de modificare a Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 20 din 30.04.2020 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Șieu, în anul 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

arhiva an 2023

arhiva an 2022

arhiva an 2021