Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 14.12.2023
Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
Albuț Ioan
Cărbune Alina Viorica
Chereja Aurel Liviu
Chereja Emil
Chereja Ionel
Cifor Tiniș Ioan Sebastian
Gherman Alexandru
Gordon Toader
Hăbălău Vasile
Hîngan Emilian Ioan
Ivan Mihai Pavel
Mihalca Ioan
Negrea Viorela Laura
Pasc Dorel
Pasc Roxana Bianca
Sălăgean Andreea Liana
Someșan Ioan
Suciu Leontina
Suciu Monica Tunde
Uilian Grigore
Zbîncă Ludovica

Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF, Open Document


Tip formularDescriereFișier
Asistenţă socială Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Asistenţă socială Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Taxe și impozite Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Taxe și impozite Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Stare civilă Declarație de căsătorie
Stare civilă Declarație de naționalitate
Stare civilă Declarație privind starea sănătății
Legea 544/2001 Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Legea 544/2001 Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Legea 544/2001 Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)
Urbanism Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare Open document
Urbanism Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Open document
Agricol Adeverință ROL agricol pentru tineri fermieri
Agricol Model adeverință 2024

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Nr. Data Tip Detalii
01 06.10.2020 Teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 1.33 ha la prețul de 10.000 lei
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public


DataDescriereFișier
26.03.2024ANUNȚ
licitație pentru închiriere pășuni aparținând domeniului public al Comunei Șieu
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact : Comuna Șieu, cu sediul în comuna Șieu, sat Sieu, nr. 261, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263.260.159, e-mail primariasieubn@yahoo.com, cod fiscal 4426956.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
- Pășune în suprafață totală de 40,73 ha, identificată după cum urmează:
- în satul Ardan: teren în suprafață de 4,00 ha în blocul fizic 1605, 2,00 ha în blocurile fizice 1212 și 1084 , 1,00 ha în blocul fizic 1605 si 5,00 ha in blocul fizic 1609;
- în satul Posmuș: teren în suprafață de 1,40 ha în blocul fizic 743/ lot 4 și 1,10 ha în blocul fizic 743/ lot 10;
- în satul Șoimuș: teren în suprafață de 1,70 ha în blocul fizic 1237/ lot 1;
- în satul Șieu: teren în suprafață de 2,53 ha în blocul fizic 1585/ lot 2, 7,05 ha în blocul fizic 1587/lot 1, 10,92 ha în blocul fizic 1598/ lot 2 și 3, si 4,03 ha în blocul fizic 897/ lot 2, aparținând domeniului public al Comunei Șieu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Șieu nr. 13/27.02.2024 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
( detalii în documentul atașat )
29.02.2024ANUNȚ
licitație pentru închiriere pășuni aparținând domeniului public al Comunei Șieu
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact : Comuna Șieu, cu sediul în comuna Șieu, sat Sieu, nr. 261, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263.260.159, e-mail primariasieubn@yahoo.com, cod fiscal 4426956.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
-Pășune în suprafață totală de 40,73 ha, identificată după cum urmează:
-în satul Ardan: teren în suprafață de 4,00 ha în blocul fizic 1605, 2,00 ha în blocurile fizice 1212 și 1084 și 1,00 ha în blocul fizic 1605;
-în satul Posmuș: teren în suprafață de 1,40 ha în blocul fizic 743/ lot 4 și 1,10 ha în blocul fizic 743/ lot 10;
-în satul Șoimuș: teren în suprafață de 1,70 ha în blocul fizic 1237/ lot 1;
-în satul Șieu: teren în suprafață de 2,53 ha în blocul fizic 1585/ lot 2, 7,05 ha în blocul fizic 1587/lot 1, 10,92 ha în blocul fizic 1598/lot 2 și 3, si 4,03 ha în blocul fizic 897/ lot 2, aparținând domeniului public al Comunei Șieu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Șieu nr. 13/27.02.2024 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019
( detalii în documentul atașat )
06.11.2023INFORMARE ACT NORMATIV
Vă aducem la cunoștință că a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I Legea nr.284 din 20.10.2023 de completare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
Prin acest act normativ, au fost aduse completări la art.33 și 34 cu privire la ordinea de prioritate a soluționării cererilor.
Potrivit art.43 din actul normativ modificat, persoanele care nu au formulat cereri în baza Legii nr.10/2001, republicată, dar care sunt îndreptățite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, pot depune cereri pentru acordarea de măsuri compensatorii prin puncte la ANRP, în termenul de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii.
( detalii în documentul atașat )
24.10.2023COMISIA MUNICIPALĂ BISTRIȚA
COMISIILE LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR
Având în vedere radiograma MAI nr.20983/13.10.2023, înregistrată la Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud sub nr. 21864/526/16.10.2023, privind termenul de punere în aplicare a Legii 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, vă comunicăm faptul că, în conformitate cu art. II din actul normativ a fost stabilit un termen de decădere de 6 luni, în interiorul căruia, persoanele prevăzute la art.27 alin.(2^1) din Legea 18/1991, pot depune cerere personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităților în a cărei rază teritorială se află terenul.
Astfel, termenul limită de depunere a cererilor este data de 18 noiembrie 2023.
( detalii în documentul atașat )
21.09.2023COMUNICAT DE PRESĂ
”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
În luna septembrie 2023, Ministerul Educației și UAT Comuna Șieu au semnat Contractul de finanțare nr.2367DOT / 2023 pentru implementarea proiectului ”TRANSFORMAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ȘIEU ÎN MEDII DE ÎNVĂȚARE MODERNE ȘI SUSTENABILE”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.
( detalii în documentul atașat )
11.08.2023ANUNȚ
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieu în ședința din luna august 2023.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieu, până la data de 25.08.2023 sau se vor comunica prin fax la 0263-260-159 sau prin e-mail, la adresa primariasieubn@yahoo.com
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afișat la sediul/afișierul din comuna Șieu, data 11.08.2023
04.08.2023În atenția cetățenilor,
În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.9/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.42/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice și HG nr.922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic vă comunicăm că adresa Primăriei comunei Șieu unde puteți trimite în format electronic copie după cartea de identitate sau alte documente, fără obligația de a le prezenta fizic, este
primariasieubn@yahoo.com
05.01.2023CALENDAR COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE 2023
Calendar colectare deșeuri reciclabile pentru zonele de case Comuna Șieu 2023
27.09.2022INFORMARE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat Campania „Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente!”
Campanie de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente
19.08.2022COMUNICAT DE PRESĂ / MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
17.08.2022Anunț public - licitație închiriere spațiu
ANUNȚ licitație pentru închiriere spațiu aparținând domeniului public al Comunei ȘIEU
06.04.2022Anunț public - licitație închiriere pășuni
Anunț public - licitație pentru închiriere pășuni aparținând domeniului public al Comunei Șieu
14.03.2022Anunț public (Lege nr.52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
14.03.2022Anunț public (Lege nr.52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
14.03.2022Anunț public (Lege nr.52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
14.03.2022Anunț public (Lege nr.52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022
10.02.2022Anunț public liste candidați RPL2021
Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente Recensamantul Populației și Locuințelor 2021 în teritoriu
14.01.2022Anunț public (Lege nr.52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Șieu, în calitate de administrator al domeniului public pentru ”Reactualizare P.U.G. și Regulament local de urbanism, Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
12.01.2022Anunț public (Lege nr.52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii publice a comunei, proprietate publică a comunei Șieu
11.01.2022Anunț public
Persoanele desemnate pentru acordarea asistenței privind completarea, depunerea și transmiterea declarației unice din cadrul Primăriei Comunei Șieu:
Seica Viorela-Laura - inspector asistent
Suciu Leontina - referent
Campania se va desfășura în perioada 20.01.2022 - 25.05.2022
10.01.2022Anunț public (Lege nr.52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii publice a comunei, proprietate publică a comunei Șieu
06.01.2022Anunț public afișare proiect hotărâre
Primarul comunei Șieu, aduce la cunoștința publică că la afișierul din cadrul Sediului administrativ al Consiliului local al comunei Șieu și respectiv Primăria comunei Șieu și pagina de web www.comunasieu.ro s-a afișat:
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022.
Persoanele fizice și juridice, interesate, pot depune în scris la primarul comunei Șieu, și/sau doamnei Suciu Monica-Tunde, inspector superior în cadrul Compartimentul contabilitate-economic, buget-finanțe, impozite și taxe, propuneri, sugestii, opinii și contestații cu privire la acest proiect de hotărâre până la data de 20.01.2022.
Proiectul de buget se va supune analizei, dezbaterii și adoptării, într-o ședință a Consiliului local al comunei Șieu, până cel târziu în data de 28 februarie 2022.
04.01.2022Anunț public afișare proiect
Consiliul local al comunei Șieu aduce la cunoștința publicului că în data de 04.01.2022, orele 10:00 la sediul Consiliului local al comunei Șieu a fost afișat:
1 . Hotărârea (PROIECT) privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”
Persoanele interesate, fizice și juridice, pot depune în scris la Primăria Șieu sugestii, opinii și contestații cu privire la proiectul de hotărâre până la data de 20.01.2022.
02.11.2021Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
04.06.2021Anunț depunere solicitare acord mediu
Comuna Șieu, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare șanțuri și accese pe strada Parcului, localitatea Șieu, comuna Șieu, intravilan, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
07.04.2021Anunț licitație pentru închiriere pășuni aparținând domeniului public al Comunei Șieu
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
08.03.2021Primăria Șieu informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
24.12.2020Anunț afișare proces verbal al comisiei de concurs, cu privire la selecția dosarelor, care a avut loc azi în data de 24.12.2020
24.12.2020Proces verbal privind selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: Referent, clasa III, grad profesional principal

24.03.2020Raportări A.N.F.P.
21.01.2020cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și a cofinanțarea proiectului: ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 precum și Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025

Achiziții publice

În cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare estimată mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă are următoarele obligații specifice de publicitate și transparență, suplimentare celor prevăzute de dispozițiile prezentei secțiuni în legătură cu publicitatea și transparența contractelor de achiziție publică de servicii:
a) obligația de a publica un anunț de participare pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet, însoțit de justificarea oportunității achiziției;
b) obligația de a publica un anunț de atribuire pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice


DataDescriereFișier
09.11.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-260108, fax: 0040263- 260108 e-mail: primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
”AMENAJARE PLATFORMA LA TEREN SINTETIC DE MINIFOTBAL”, din loc. Șieu, comuna Șieu, jud. Bistrița-Năsăud
45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice (Rev. 2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Data limită depunere oferte SICAP : 14.11.2022 ora 10:00
30.06.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-260108, fax: 0040263- 260108 e-mail: primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
"AMENAJARE PLATFORMA RUTIERA LA CAPELA" din localitatea Șieu, județul Bistrița-Năsăud
Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Data limită depunere oferte SICAP : 05.07.2022 ora 10:00
15.03.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-260108, fax: 0040263- 260108 e-mail: primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
"ÎNTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE, CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA POSMUȘ, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"
Cod CPV: 79314000-8 STUDIU DE FEZABILITATE (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Data limită depunere oferte SICAP : 18.03.2022 ora 12:00
16.09.2021În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-260108, fax: 0040263- 260108 e-mail: primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
" Modernizare străzi în comuna Șieu; satul Posmuș - străzile Plopilor, Calea Morii, satul Ardan - Strada Negreștilor, județul Bistrița-Năsăud "
Cod CPV 45233140-2 Lucrări de drumuri (REV. 2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Data limită depunere oferte SICAP : 22.09.2021 ora 12:00
27.07.2021În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-260108, fax: 0040263- 260108 e-mail: primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
"Construire capelă mortuară în localitatea Șieu, Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud"
Cod CPV: 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev. 2)
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (rev.2)
Cod CPV: 71356200-0 Servicii de asistență tehnică ( rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Data limită depunere oferte SICAP : 27.07.2021 ora 12:00
07.07.2021În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-260108, fax: 0040263- 260108 e-mail: primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
”Lucrări de reparații drumuri agricole, decolmatări șanțuri și podețe în urma calamităților din data de 11-12.02.2021 în comuna Șieu”,
cod CPV 4523142-6 Lucrări de reparare a drumurilor (REV. 2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Data limită depunere oferte SICAP : 12.07.2021 ora 10:00
07.07.2021În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-260108, fax: 0040263- 260108 e-mail: primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
"Amenajare drum agricol Groapa Țiclău localitate Șoimuș, comuna Șieu"
Cod CPV 45233160-8 Drumuri și alte suprafețe pietruite (REV. 2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Data limită depunere oferte SICAP : 12.07.2021 ora 10:00
02.06.2021În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-260108, fax: 0040263- 260108 e-mail: primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
"Amenajare șanțuri și accese pe strada Parcului, localitatea Șieu, comuna Șieu, Jud. Bistrița-Năsăud"
Cod CPV :45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice (REV. 2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Data limită depunere oferte SICAP : 04.06.2021 ora 12:00
25.05.2021În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-260108, fax: 0040263- 260108 e-mail: primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
"Amenajare șanțuri și accese pe strada Parcului, localitatea Șieu, comuna Șieu, Jud. Bistrița-Năsăud"
Cod CPV :45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice (REV. 2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
30.10.2020Autoritatea contractantă COMUNA ȘIEU, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: ”Servicii de întreținere curentă a drumurilor comunale și locale pe timp de iarnă în perioada 15.11.2020 - 15.03.2021 în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”, CPV 90620000-9 Servicii de deszăpezire; 90630000-2 Servicii de înlăturarea gheții
08.09.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-260108, fax: +40263-260108 e-mail primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse avand ca obiect ”Modernizare străzi comuna Șieu, satul Posmuș, Strada Teilor - parțial, satul Ardan - Strada Găhanului, județul Bistrița-Năsăud” cod CPV 45233140-2 Lucrări de drumuri (REV.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
18.08.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-260108, fax: +40263-260108 e-mail primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse avand ca obiect ”Decolmatare șanțuri, pâraie și profilare drumuri de câmp, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud” cod CPV 45233160-8- Drumuri și alte suprafețe pietruite (REV. 2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
12.08.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-260108, fax: +40263-260108 e-mail primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse avand ca obiect "Amenajare șanțuri și acces pe strada Eroilor, localitatea Șieu, comuna Șieu, jud. Bistrița-Năsăud” cod CPV 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice (REV.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
29.05.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Șieu, cu sediul în Șieu, nr. 261, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-260108, fax: +40263-260108 e-mail primariasieubn@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse avand ca obiect ”Reparații sector stradal în localitatea Ardan, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud” cod CPV 45233120-6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
10.12.2019În vederea achiziționării directe a contractului de lucrări având ca obiect: ”Reparații drumuri, pietruiri și decolmatări pe străzile Codăreț, Dealului și Cetății, loc. Ardan, comuna Șieu, jud. Bistrița-Năsăud”
12.11.2019Autoritatea contractantă comuna Șieu, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: ”Servicii de întreținere curentă a drumurilor comunale și locale pe timp de iarnă în perioada 15.11.2019 - 15.03.2020 în comuna Șieu, jud. Bistrița-Năsăud”

Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr.DataDescriereFișier
1016 15.03.2024 Autorizație de construire/desființare ”AMENAJARE PLATFORMĂ EVENIMENTE” ÎN LOCALITATEA POSMUȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Documentație de reactualizare P.U.G. al comunei Șieu ETAPA III 21.04.2021
* atenție! fișiere de dimensiuni mari *

EtapaDataDescriereFișier
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Memoriu general
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Regulament local de urbanism
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Încadrare în teritoriu
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Încadrare în teritoriu
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Proprietatea asupra terenurilor / circulația terenurilor - sat Ardan
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Proprietatea asupra terenurilor / circulația terenurilor - sat Posmuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Proprietatea asupra terenurilor / circulația terenurilor - sat Șieu
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Proprietatea asupra terenurilor / circulația terenurilor - sat Șoimuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Reglementări echipare edilitară - sat Ardan
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Reglementări echipare edilitară - sat Posmuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Reglementări echipare edilitară - sat Șoimuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Reglementări echipare edilitară - sat Șoimuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Reglementări urbanistice, zonificare - sat Ardan
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Reglementări urbanistice, zonificare - sat Posmuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Reglementări urbanistice, zonificare - sat Șieu
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Reglementări urbanistice, zonificare - sat Șoimuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Situație existentă, disfuncționalități - sat Ardan
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Situație existentă, disfuncționalități - sat Posmuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Situație existentă, disfuncționalități - sat Șieu
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Situație existentă, disfuncționalități - sat Șoimuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Regulament local de urbanism / UTR-uri - Sat Ardan
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Regulament local de urbanism / UTR-uri - Sat Posmuș
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Regulament local de urbanism / UTR-uri - Sat Șieu
III 21.04.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Regulament local de urbanism / UTR-uri - Sat Șoimuș

Documentație de reactualizare P.U.G. al comunei Șieu ETAPA II - 19.08.2020
* atenție! fișiere de dimensiuni mari *

EtapaDataDescriereFișier
II 19.08.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Încadrare în teritoriu
II 19.08.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Propuneri de dezvoltare - sat Ardan
II 19.08.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Propuneri de dezvoltare - sat Posmuș
II 19.08.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Propuneri de dezvoltare - sat Șieu
II 19.08.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Propuneri de dezvoltare - sat Șoimuș
II 19.08.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Situație existentă, disfuncționalități - sat Șoimuș
II 19.08.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Situație existentă, disfuncționalități - sat Ardan
II 19.08.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Situație existentă, disfuncționalități - sat Posmuș
II 19.08.2021Reactualizare P.U.G. Șieu - Situație existentă, disfuncționalități - sat Soimuș

Documentație de reactualizare P.U.G. al comunei Șieu ETAPA I - 30.01.2020
* atenție! fișiere de dimensiuni mari *

EtapaDataDescriereFișier
I 30.01.2020Reactualizare P.U.G. Șieu - Încadrare în teritoriu
I 30.01.2020Reactualizare P.U.G. Șieu - Riscuri geografice
I 30.01.2020Reactualizare P.U.G. Șieu - Reambulare topografică / activități economice - sat Ardan
I 30.01.2020Reactualizare P.U.G. Șieu - Reambulare topografică / activități economice - sat Posmuș
I 30.01.2020Reactualizare P.U.G. Șieu - Reambulare topografică / activități economice - sat Șieu
I 30.01.2020Reactualizare P.U.G. Șieu - Reambulare topografică / activități economice - sat Șoimuș
DataNr.DescriereFișier
24.08.20213185Anunț pentru organizarea ședinței de consultare a populației cu privire la documentația de reactualizare P.U.G. al comunei Șieu
24.08.20213184Proces verbal încheiat cu ocazia afișării proiectului de actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Șieu și a Regulamentului de urbanism local al comunei Șieu, precum și planșele aferente propunerilor de dezvoltare
19.08.20213104Proces verbal de recepție a documentației aferente reactualizare Plan Urbanistic General pentru U.A.T. Comuna Șieu - ETAPA 2
21.04.20211882Proces verbal de recepție a documentației aferente PUG și RLU pentru U.A.T. Comuna Șieu - ETAPA 3
25.11.20204566Proces verbal încheiat cu prilejul consultării populației privitoare la proiectul de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Șieu și a Regulamentului de urbanism local al comunei Șieu
31.01.20200453Proces verbal de recepție a documentației aferente reactualizare Plan Urbanistic General pentru U.A.T. Comuna Șieu - ETAPA 1

în curs de actualizare ...

Rapoarte Lege nr. 544/2001


Fiecare instituţie sau autoritate publică întocmește anual, prin structurile de informare şi relaţii publice, un raport privind accesul la informaţiile de interes public. Raportul elaborat după modelul prevăzut în anexa nr. 10 la HG. nr. 478/2016 este adresat conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective şi se publica conform prevederilor legale. Până la data de 15 mai, ministerele, celelalte autorități ale administrației publice centrale și instituțiile prefectului transmit la Secretariatul General al Guvernului rapoartele de implementare prevăzute de Legea nr. 544/2001 și de normele de aplicare ale Legii, aprobate prin HG nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare.


Nr.AutorDescriereFișier
2221 Zbinca Ludovica Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020
- Papp Szabolcs-László Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019
- Papp Szabolcs-László Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018