Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


=====
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
69 22.12.2022 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația ”Spațiu tehnic-echipamente” în imobil ”CONSTRUCȚIE-GRĂDINIȚĂ S+P” ÎN LOCALITATEA ȘIEU, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
68 22.12.2022 pentru aprobarea ”Devizului privind lucrările de împăduriri integrale, completări în plantații, lucrări de întreținere a plantațiilor, al lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale și al celor de îngrijire”, în cadrul fondului forestier proprietate a comunei Șieu, întocmit de Ocolul Silvic ”Dealu Negru”
67 22.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022
66 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna ȘIEU, în anul 2023
65 13.12.2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe teritoriul administrativ al UAT Șieu, pentru anul școlar 2022-2023
64 13.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022
63 29.11.2022 privind participarea Comunei Șieu la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură
62 29.11.2022 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 29543 Șieu, cu număr cadastral 29543, situat în localitatea Șieu
61 29.11.2022 privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru anul 2023, către beneficiarii direcți de la O.S. Valea Șieului R.A.
60 29.11.2022 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă, care se exploatează în anul 2023 din fondul forestier, proprietate publică a comunei pentru vânzare către populație, consum propriu al unităților de interes local fără activitate economică, consum propriu al proprietarului și agenții economici, administrată de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
59 29.11.2022 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea Ocolului Silvic Valea Șieului R.A., pentru anul 2023
58 28.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022
57 28.10.2022 privind declararea de interes public local a unui imobil-teren cu suprafața de 1697 mp., în localitatea Șieu, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud
56 28.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
55 28.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REPARAȚII CĂMIN ȘOIMUȘ”
54 28.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”CONSTRUCȚIE CAPELA MORTUARĂ LOCALITATEA POSMUȘ”
53 28.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022
52 28.10.2022 privind aprobarea investiției ”Instalare stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna ȘIEU”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
51 20.09.2022 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui ”Spațiu Comercial - Oficiu Poștal” cu destinația comercială prestări servicii în imobil: ”CONSTRUCȚIE - DOUĂ UNITĂȚI INDIVIDUALE - S+P - OFICIU POȘTAL ȘI MAGAZIN” ÎN LOCALITATEA ȘIEU, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
50 20.09.2022 pentru modificarea ANEXEI nr.1 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 39 din 29.07.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată destinată vânzării prin licitație în plic închis către agenții economici, producția anului 2022
49 20.09.2022 pentru modificarea ANEXEI nr.1 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 39 din 29.07.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată destinată vânzării prin licitație în plic închis către agenții economici, producția anului 2022
48 20.09.2022 de modificare a Art.2 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr.35 din 30.06.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 2200123800380/36 pădure comunală administrată de O.S. Valea Șieului R.A., conform cu fișa de calcul a prețului (...)
47 20.09.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B. 4, UA 137 B, 137 C, 138 C, 144 B, pădure comunală, conform a.p.v. nr.2200147603690 A1 Șieu
46 20.09.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B.4, UA 143 A, 144A, pădure comunală, conform a.p.v. nr. 2200147603300 A1 Prislop 4
45 20.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022
44 12.08.2022 privind încheierea unui acord de colaborare între Asociațiile Vânâtorilor și Pescarilor Sportivi care administrează fondul cinegetic al comunei Șieu și Consiliul Local al Comunei Șieu
43 12.08.2022 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui teren extravilan cu destinația ”STAȚIE TELECOMUNICAȚII MOBILE - EMISIE RECEPȚIE TV ARDAN” ÎN LOCALITATEA ARDAN - COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
42 12.08.2022 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația comercială-prestări servicii: ”CASĂ COMUNALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P” ÎN LOCALITATEA ARDAN, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
41 12.08.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022
40 29.07.2022 de modificare a Art.2 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 35 din 30.06.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 2200123800380/36 pădure comunală administrată de O.S. Valea Șieului R.A. conform cu fișa de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonate
39 29.07.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată destinată vânzării prin licitație în plic închis către agenții economici, producția anului 2022
38 29.07.2022 privind aprobarea programului de inspecție fiscală pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice și juridice din comuna Șieu
37 29.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
36 30.06.2022 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA POSMUȘ, COMUNA ȘIEU” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
35 30.06.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 2200123800380/36 pădure administrată de O.S. Valea Șieului R.A., conform cu fișa de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonate
34 09.06.2022 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Șieu
33 31.05.2022 privind modificarea Contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier proprietate a comunei Șieu nr.2245/23.05.2018, încheiat între Comuna Șieu prin Consiliul local al comunei Șieu și Ocolul Silvic ”Dealu Negru” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șieu nr. 14 din 25.04.2018
32 31.05.2022 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului înscris în CF 29291 Șieu, cu număr cadastral 29291, situat în localitatea Șieu, teren destinat amplasării unei stații de telefonie mobilă
31 31.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieu
30 31.05.2022 privind modificarea HCL nr.8 din 28.02.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud
29 31.05.2022 privind modificarea ANEXEI la HCL nr.7 din 28.02.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes public local de pe raza comunei Șieu, încadrarea acestora ca drumuri de exploatare agricolă și atribuire a denumirilor
28 29.04.2022 privind aprobarea proiectului ”ȘI EUîn siguranță” COD SMIS 2014 + 143385, beneficiar Școala Gimnazială Șieu
27 29.04.2022 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public, privind imobilul identificat în CF 25615, CF 30635 și CF 30634 (Căminul cultural)
26 29.04.2022 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public, privind imobilul identificat în CF 30634 Șieu (Grădinița)
25 29.04.2022 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public, privind imobilul identificat în CF 30634 și CF 30636 Șieu (Poșta și Magazin)
24 29.04.2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe teritoriul adminstrativ al UAT Șieu, pentru Semestrul II al anului școlar 2021 - 2022
23 29.04.2022 privind rectificarea bugetară a bugetului comunei Șieu pe anul 2022
22 29.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
21 29.04.2022 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Șieu, pentru anul 2022
20 29.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022
19 29.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
18 29.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
17 29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
16 30.03.2022 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 29291 Șieu, cu număr cadastral 29291, situat în localitatea Ardan
15 30.03.2022 privind aprobarea Cerereii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, ÎN LOC. ȘIEU, POSMUȘ, ARDAN, COMUNA ȘIEU, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”
14 30.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu
13 30.03.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Șieu
12 28.02.2022 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehicule și utilaje din dotarea Primăriei Comunei Șieu
11 28.02.2022 privind emitarea Avizului Consiliului local pentru inițierea procedurilor de reactualizare și angajarea cheltuielilor pentru ”Reactualizare P.U.G. și Regulament local de urbanism, Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
10 28.02.2022 privind inițierea procedurilor de reactualizare a Planului Urbanistic General al comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud
09 28.02.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii proprietate publică a comunei Șieu, situate în satul Ardan
08 28.02.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii proprietate publică a comunei Șieu, situate în satul Ardan
07 28.02.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes public local de pe raza comunei Șieu, încadrarea acestora ca drumuri de exploatare agricolă și atribuire a denumirilor
06 28.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șieu
05 31.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2021, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2022
04 31.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
03 31.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieu să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008
02 31.01.2022 privind rețeaua școlară de pe raza comunei Șieu pentru anul școlar 2022 - 2023
01 31.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
3379 05.09.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Șieu nr.20 din 29.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Șieu, în anul 2023
1068 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
1063 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
1039 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
1041 14.03.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022
409 02.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șieu
168 13.01.2022 privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Șieuț, în calitate de administrator al domeniului public pentru ”Reactualizare P.U.G. și Regulament local de urbanism, Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
105 10.01.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri de exploatare agricolă, din cadrul comunei Șieu
88 07.01.2022 privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a pășunii publice a comunei, proprietate publică a comunei Șieu
78 06.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022
63 28.11.2022 privind participarea Comunei Șieu la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat prin PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
3379 05.09.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Șieu nr.20 din 29.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Șieu, în anul 2023 Primar
1068 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 Primar
1063 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
1039 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar
1041 14.03.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022 Primar
409 02.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șieu Primar
168 13.01.2022 privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Șieuț, în calitate de administrator al domeniului public pentru ”Reactualizare P.U.G. și Regulament local de urbanism, Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud” Primar
105 10.01.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri de exploatare agricolă, din cadrul comunei Șieu Primar
88 07.01.2022 privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a pășunii publice a comunei, proprietate publică a comunei Șieu Primar
78 06.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022 Primar
63 28.11.2022 privind participarea Comunei Șieu la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat prin PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr. Data Scurtă descriere Observații
69 22.12.2022 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația ”Spațiu tehnic-echipamente” în imobil ”CONSTRUCȚIE-GRĂDINIȚĂ S+P” ÎN LOCALITATEA ȘIEU, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD -
68 22.12.2022 pentru aprobarea ”Devizului privind lucrările de împăduriri integrale, completări în plantații, lucrări de întreținere a plantațiilor, al lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale și al celor de îngrijire”, în cadrul fondului forestier proprietate a comunei Șieu, întocmit de Ocolul Silvic ”Dealu Negru” -
67 22.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022 -
66 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna ȘIEU, în anul 2023 -
65 13.12.2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe teritoriul administrativ al UAT Șieu, pentru anul școlar 2022-2023 -
64 13.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022 -
63 29.11.2022 privind participarea Comunei Șieu la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură -
62 29.11.2022 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 29543 Șieu, cu număr cadastral 29543, situat în localitatea Șieu -
61 29.11.2022 privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru anul 2023, către beneficiarii direcți de la O.S. Valea Șieului R.A. -
60 29.11.2022 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă, care se exploatează în anul 2023 din fondul forestier, proprietate publică a comunei pentru vânzare către populație, consum propriu al unităților de interes local fără activitate economică, consum propriu al proprietarului și agenții economici, administrată de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. -
59 29.11.2022 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea Ocolului Silvic Valea Șieului R.A., pentru anul 2023 -
58 28.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022 -
57 28.10.2022 privind declararea de interes public local a unui imobil-teren cu suprafața de 1697 mp., în localitatea Șieu, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud -
56 28.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
55 28.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REPARAȚII CĂMIN ȘOIMUȘ” -
54 28.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”CONSTRUCȚIE CAPELA MORTUARĂ LOCALITATEA POSMUȘ” -
53 28.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022 -
52 28.10.2022 privind aprobarea investiției ”Instalare stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna ȘIEU”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local -
51 20.09.2022 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui ”Spațiu Comercial - Oficiu Poștal” cu destinația comercială prestări servicii în imobil: ”CONSTRUCȚIE - DOUĂ UNITĂȚI INDIVIDUALE - S+P - OFICIU POȘTAL ȘI MAGAZIN” ÎN LOCALITATEA ȘIEU, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD -
50 20.09.2022 pentru modificarea ANEXEI nr.1 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 39 din 29.07.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată destinată vânzării prin licitație în plic închis către agenții economici, producția anului 2022 -
49 20.09.2022 pentru modificarea ANEXEI nr.1 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 39 din 29.07.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată destinată vânzării prin licitație în plic închis către agenții economici, producția anului 2022 -
48 20.09.2022 de modificare a Art.2 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr.35 din 30.06.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 2200123800380/36 pădure comunală administrată de O.S. Valea Șieului R.A., conform cu fișa de calcul a prețului (...) -
47 20.09.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B. 4, UA 137 B, 137 C, 138 C, 144 B, pădure comunală, conform a.p.v. nr.2200147603690 A1 Șieu -
46 20.09.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B.4, UA 143 A, 144A, pădure comunală, conform a.p.v. nr. 2200147603300 A1 Prislop 4 -
45 20.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022 -
44 12.08.2022 privind încheierea unui acord de colaborare între Asociațiile Vânâtorilor și Pescarilor Sportivi care administrează fondul cinegetic al comunei Șieu și Consiliul Local al Comunei Șieu -
43 12.08.2022 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui teren extravilan cu destinația ”STAȚIE TELECOMUNICAȚII MOBILE - EMISIE RECEPȚIE TV ARDAN” ÎN LOCALITATEA ARDAN - COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD -
42 12.08.2022 privind aprobarea închirierii prin ”licitație publică” a unui spațiu cu destinația comercială-prestări servicii: ”CASĂ COMUNALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P” ÎN LOCALITATEA ARDAN, COMUNA ȘIEU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD -
41 12.08.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022 -
40 29.07.2022 de modificare a Art.2 la Hotărârea Consiliului local Șieu nr. 35 din 30.06.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 2200123800380/36 pădure comunală administrată de O.S. Valea Șieului R.A. conform cu fișa de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonate -
39 29.07.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată destinată vânzării prin licitație în plic închis către agenții economici, producția anului 2022 -
38 29.07.2022 privind aprobarea programului de inspecție fiscală pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice și juridice din comuna Șieu -
37 29.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
36 30.06.2022 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA POSMUȘ, COMUNA ȘIEU” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local -
35 30.06.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 2200123800380/36 pădure administrată de O.S. Valea Șieului R.A., conform cu fișa de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonate -
34 09.06.2022 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Șieu -
33 31.05.2022 privind modificarea Contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier proprietate a comunei Șieu nr.2245/23.05.2018, încheiat între Comuna Șieu prin Consiliul local al comunei Șieu și Ocolul Silvic ”Dealu Negru” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șieu nr. 14 din 25.04.2018 -
32 31.05.2022 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului înscris în CF 29291 Șieu, cu număr cadastral 29291, situat în localitatea Șieu, teren destinat amplasării unei stații de telefonie mobilă -
31 31.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieu -
30 31.05.2022 privind modificarea HCL nr.8 din 28.02.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud -
29 31.05.2022 privind modificarea ANEXEI la HCL nr.7 din 28.02.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes public local de pe raza comunei Șieu, încadrarea acestora ca drumuri de exploatare agricolă și atribuire a denumirilor -
28 29.04.2022 privind aprobarea proiectului ”ȘI EUîn siguranță” COD SMIS 2014 + 143385, beneficiar Școala Gimnazială Șieu -
27 29.04.2022 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public, privind imobilul identificat în CF 25615, CF 30635 și CF 30634 (Căminul cultural) -
26 29.04.2022 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public, privind imobilul identificat în CF 30634 Șieu (Grădinița) -
25 29.04.2022 privind actualizarea datelor de identificare a bunurilor din domeniul public, privind imobilul identificat în CF 30634 și CF 30636 Șieu (Poșta și Magazin) -
24 29.04.2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe teritoriul adminstrativ al UAT Șieu, pentru Semestrul II al anului școlar 2021 - 2022 -
23 29.04.2022 privind rectificarea bugetară a bugetului comunei Șieu pe anul 2022 -
22 29.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
21 29.04.2022 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Șieu, pentru anul 2022 -
20 29.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022 -
19 29.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 -
18 29.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
17 29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
16 30.03.2022 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 29291 Șieu, cu număr cadastral 29291, situat în localitatea Ardan -
15 30.03.2022 privind aprobarea Cerereii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, ÎN LOC. ȘIEU, POSMUȘ, ARDAN, COMUNA ȘIEU, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
14 30.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu -
13 30.03.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Șieu -
12 28.02.2022 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehicule și utilaje din dotarea Primăriei Comunei Șieu -
11 28.02.2022 privind emitarea Avizului Consiliului local pentru inițierea procedurilor de reactualizare și angajarea cheltuielilor pentru ”Reactualizare P.U.G. și Regulament local de urbanism, Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud” -
10 28.02.2022 privind inițierea procedurilor de reactualizare a Planului Urbanistic General al comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud -
09 28.02.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii proprietate publică a comunei Șieu, situate în satul Ardan -
08 28.02.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunii proprietate publică a comunei Șieu, situate în satul Ardan -
07 28.02.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes public local de pe raza comunei Șieu, încadrarea acestora ca drumuri de exploatare agricolă și atribuire a denumirilor -
06 28.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șieu -
05 31.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2021, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2022 -
04 31.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
03 31.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieu să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
02 31.01.2022 privind rețeaua școlară de pe raza comunei Șieu pentru anul școlar 2022 - 2023 -
01 31.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2022 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

arhiva an 2023

arhiva an 2022

arhiva an 2021