Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
77 28.12.2024 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Șieu pentru anul școlar 2024-2025
71 28.12.2024 privind participarea comunei Șieu la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii în perioada 2023-2027 în cadrul Grupului de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bîrgău-Călimani
71 28.12.2024 privind participarea comunei Șieu la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii în perioada 2023-2027 în cadrul Grupului de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bîrgău-Călimani
69 14.12.2024 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B.4, UA 147 D, 148 A, 149 A, 149 B, 149 C pădure comunală, conform a.p.v. nr.2300147607360 și 2300147607350 Șieu
68 14.12.2024 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea Ocolului Silvic Dealu Negru, pentru anul 2024
67 14.12.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu
66 14.12.2024 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, volumul maxim, prețurile de vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea Ocolului Silvic Valea Șieului R.A., pentru anul 2024
65 14.12.2024 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în Comuna Șieu pentru anul 2024
64 14.12.2024 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieu, în anul 2024
62 21.11.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Șieu
61 21.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu
60 21.11.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
59 21.11.2023 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 771-2300123800650 - pe baltă, 1186-2300123804850/Acc. 1 - Șieu, UP Șieu - Batoș, UA:6 C) pădure comunală administrată de O.S. Valea Șieului R.A., lemn pentru prețul de vânzare a masei lemnoase fasonate, prin licitație către agenții economici, în plic închis
58 21.11.2023 privind completarea Comsiei de specialitate BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT a Consiliului local Șieu, cu domnul Hîngan Emilian-Ioan, consilier local pe lista Alianței pentru Șieu
57 10.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu
56 20.10.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
55 20.10.2023 privind stabilirea prețului masei lemnoase din U.B. 4, UA 140 B, 141 B, 143 B, pădure comunală, conform a.p.v. nr.2300147604420 A1 Șieu
54 20.10.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu
53 20.10.2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT, al proiectului ”Reabilitarea moderată a CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA POSMUȘ, COMUNA ȘIEU” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
52 20.10.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Șieu în Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială Șieu, cu personalitate juridică din comuna Șieu
51 19.09.2023 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B. 4, UA 140 B, 141 B, 143 B, pădure comunală, conform a.p.v. nr.2300147604420 A1 Șieu
50 19.09.2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 425 mp., înscris în C.F. 31129 Șieu, nr. Top 31129, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Română Ardan , județul Bistrița-Năsăud, în vederea construirii unei capele mortuare
49 19.09.2023 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului IVAN MIHAI-PAVEL, precum și vacantarea locului de consilier local, în cadrul Consiliului local al Comunei Șieu
48 25.08.2023 privind neasumarea preluării la nivel local a responsabilităților privind derularea Programului pentru școli a României, pentru unitățile de învățământ de pe raza unității administrativ teritoriale pe perioada septembrie 2023 - iunie 2026, pentru produsele de panificație, pentru produsele lactate sau fructe, precum și suma necesară pentru implementarea programului la nivelul unității administrativ teritoriale pentru perioada 11 septembrie 2023 - 22 decembrie 2023
47 25.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023
46 25.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
45 09.08.2023 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B. 4, UA 148 A, 149A pădure comunală, conform a.p.v. nr.2300147603200 A1 pr. muntelui 4
44 08.08.2023 privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din județul Bistrița-Năsăud și UAT Comuna Sărățeni din județul Mureș în cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului ”Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11-Turism și cultură
43 09.08.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE, al Comunei Șieu, domnului profesor Dr. Col.(r) Vasile Ștefan-Tutula
42 09.08.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE, al Comunei Șieu, doamnei BOR MARIANA-FLOAREA
41 09.08.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE, al Comunei Șieu, doamnei SOMEȘAN AURICA
40 09.08.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, domnnului profesor ALEXANDRU NAGY
39 09.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
38 18.07.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, domnnului SOMEȘAN IOAN
37 18.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023
36 30.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
35 30.06.2023 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Șieu, pentru anul 2023
34 30.06.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șieu, pentru perioada 2021 - 2027
33 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
31 29.05.2023 privind angajamentul UAT Comuna Șieu pentru a amplasa o stație de încărcare la Școala Gimnazială ȘIEU necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din PNRR, componenta C15: Educație, Reforma 6
30 29.05.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sediu administrativ, primărie, în localitatea Șieu, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
29 29.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: ”Construire sediu administrativ primărie, în localitatea Șieu, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
28 29.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
27 29.05.2023 privind modificarea și completarea HCL Șieu nr.14 din 22.03.2023 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Comunei Șieu și a Consiliului local Șieu, în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități/instituții de drept privat, în litigiile civile și/sau comerciale ce survin în anul 2023
26 27.04.2023 privind modificarea anexelor 1 și 2 la H.C.L. nr. 25 din 24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu
25 24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu
24 24.04.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Șieu
23 20.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023
22 20.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venitui și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023
19 20.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 față de impozitele și taxele locale penru anul 2023
18 20.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
17 20.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activiățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
15 04.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023
14 22.03.2023 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Comunei Șieu și a Consiliului local al Comunei Șieu, în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități/instituții de drept privat, în litigiile civile și/sau comerciale ce survin în anul 2023
13 22.03.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieu să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
12 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Șieu în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15-Educație
11 28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de oficiere a căsătoriilor în afara sediului Primăriei Comunei Șieu și de asigurare a securității registrelor și a cererilor de stare civilă
10 28.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud
09 28.02.2023 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 710/ȘIEU - ( Șieu-Batos, ua:1 B) pădure comunală administrată de O.S. Valea Șieului R.A., lemn pentru încălzit prin vânzare directă și sortimente dimensionale conform cu fișa de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonate, prin licitație
08 31.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2022, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2023
07 31.01.2023 privind aprobarea modificării Statului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
05 31.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere a încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
04 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023
03 31.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Șieu pentru anul școlar 2023-2024
02 31.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de exploatare și administrare a terenului de sport multifuncțional din satul Șieu, comuna Șieu
01 31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
111 28.12.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2024
64 05.10.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în Comuna Șieu pentru anul 2024
63 05.10.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieu, în anul 2024
59 30.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
46 11.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
42 21.06.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-lui profesor Dr. Col. (r) Vasile Ștefan-Tutula
41 22.06.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-nei BOR MARIANA-FLOAREA
40 19.06.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-nei SOMEȘAN AURICA
39 26.06.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, d-lui profesor ALEXANDRU NAGY
37 19.05.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, d-lui SOMEȘAN IOAN, domicilat în județul Bistrița-Năsăud
33 05.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
23 09.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA POSMUȘ, COMUNA ȘIEU” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
19 08.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2023
17 07.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiillor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
16 07.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
15 07.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
11 08.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieu să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
04 09.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
111 28.12.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2024 Primar
64 05.10.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în Comuna Șieu pentru anul 2024 Primar
63 05.10.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieu, în anul 2024 Primar
59 30.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar
46 11.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 Primar
42 21.06.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-lui profesor Dr. Col. (r) Vasile Ștefan-Tutula Primar
41 22.06.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-nei BOR MARIANA-FLOAREA Primar
40 19.06.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Șieu, d-nei SOMEȘAN AURICA Primar
39 26.06.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, d-lui profesor ALEXANDRU NAGY Primar
37 19.05.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, d-lui SOMEȘAN IOAN, domicilat în județul Bistrița-Năsăud Primar
33 05.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar
23 09.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA POSMUȘ, COMUNA ȘIEU” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud” Primar
19 08.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2023 Primar
17 07.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiillor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare Primar
16 07.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
15 07.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar
11 08.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieu să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud Primar
04 09.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023 Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr. Data Scurtă descriere Observații
77 28.12.2024 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Șieu pentru anul școlar 2024-2025 -
71 28.12.2024 privind participarea comunei Șieu la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii în perioada 2023-2027 în cadrul Grupului de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bîrgău-Călimani -
71 28.12.2024 privind participarea comunei Șieu la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii în perioada 2023-2027 în cadrul Grupului de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bîrgău-Călimani -
69 14.12.2024 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B.4, UA 147 D, 148 A, 149 A, 149 B, 149 C pădure comunală, conform a.p.v. nr.2300147607360 și 2300147607350 Șieu -
68 14.12.2024 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea Ocolului Silvic Dealu Negru, pentru anul 2024 -
67 14.12.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu -
66 14.12.2024 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, volumul maxim, prețurile de vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea Ocolului Silvic Valea Șieului R.A., pentru anul 2024 -
65 14.12.2024 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în Comuna Șieu pentru anul 2024 -
64 14.12.2024 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieu, în anul 2024 -
62 21.11.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Șieu -
61 21.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu -
60 21.11.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
59 21.11.2023 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 771-2300123800650 - pe baltă, 1186-2300123804850/Acc. 1 - Șieu, UP Șieu - Batoș, UA:6 C) pădure comunală administrată de O.S. Valea Șieului R.A., lemn pentru prețul de vânzare a masei lemnoase fasonate, prin licitație către agenții economici, în plic închis -
58 21.11.2023 privind completarea Comsiei de specialitate BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT a Consiliului local Șieu, cu domnul Hîngan Emilian-Ioan, consilier local pe lista Alianței pentru Șieu -
57 10.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu -
56 20.10.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
55 20.10.2023 privind stabilirea prețului masei lemnoase din U.B. 4, UA 140 B, 141 B, 143 B, pădure comunală, conform a.p.v. nr.2300147604420 A1 Șieu -
54 20.10.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu -
53 20.10.2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT, al proiectului ”Reabilitarea moderată a CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA POSMUȘ, COMUNA ȘIEU” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local -
52 20.10.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Șieu în Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială Șieu, cu personalitate juridică din comuna Șieu -
51 19.09.2023 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B. 4, UA 140 B, 141 B, 143 B, pădure comunală, conform a.p.v. nr.2300147604420 A1 Șieu -
50 19.09.2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 425 mp., înscris în C.F. 31129 Șieu, nr. Top 31129, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Română Ardan , județul Bistrița-Năsăud, în vederea construirii unei capele mortuare -
49 19.09.2023 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului IVAN MIHAI-PAVEL, precum și vacantarea locului de consilier local, în cadrul Consiliului local al Comunei Șieu -
48 25.08.2023 privind neasumarea preluării la nivel local a responsabilităților privind derularea Programului pentru școli a României, pentru unitățile de învățământ de pe raza unității administrativ teritoriale pe perioada septembrie 2023 - iunie 2026, pentru produsele de panificație, pentru produsele lactate sau fructe, precum și suma necesară pentru implementarea programului la nivelul unității administrativ teritoriale pentru perioada 11 septembrie 2023 - 22 decembrie 2023 -
47 25.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023 -
46 25.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
45 09.08.2023 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din U.B. 4, UA 148 A, 149A pădure comunală, conform a.p.v. nr.2300147603200 A1 pr. muntelui 4 -
44 08.08.2023 privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din județul Bistrița-Năsăud și UAT Comuna Sărățeni din județul Mureș în cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului ”Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11-Turism și cultură -
43 09.08.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE, al Comunei Șieu, domnului profesor Dr. Col.(r) Vasile Ștefan-Tutula -
42 09.08.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE, al Comunei Șieu, doamnei BOR MARIANA-FLOAREA -
41 09.08.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE, al Comunei Șieu, doamnei SOMEȘAN AURICA -
40 09.08.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, domnnului profesor ALEXANDRU NAGY -
39 09.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
38 18.07.2023 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM, al Comunei Șieu, domnnului SOMEȘAN IOAN -
37 18.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023 -
36 30.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
35 30.06.2023 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Șieu, pentru anul 2023 -
34 30.06.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șieu, pentru perioada 2021 - 2027 -
33 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
31 29.05.2023 privind angajamentul UAT Comuna Șieu pentru a amplasa o stație de încărcare la Școala Gimnazială ȘIEU necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din PNRR, componenta C15: Educație, Reforma 6 -
30 29.05.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sediu administrativ, primărie, în localitatea Șieu, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud” -
29 29.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: ”Construire sediu administrativ primărie, în localitatea Șieu, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud” -
28 29.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” -
27 29.05.2023 privind modificarea și completarea HCL Șieu nr.14 din 22.03.2023 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Comunei Șieu și a Consiliului local Șieu, în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități/instituții de drept privat, în litigiile civile și/sau comerciale ce survin în anul 2023 -
26 27.04.2023 privind modificarea anexelor 1 și 2 la H.C.L. nr. 25 din 24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu -
25 24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieu, serviciile publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieu -
24 24.04.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Șieu -
23 20.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023 -
22 20.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venitui și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023 -
19 20.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 față de impozitele și taxele locale penru anul 2023 -
18 20.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
17 20.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activiățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
15 04.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023 -
14 22.03.2023 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Comunei Șieu și a Consiliului local al Comunei Șieu, în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități/instituții de drept privat, în litigiile civile și/sau comerciale ce survin în anul 2023 -
13 22.03.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieu să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
12 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Șieu în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15-Educație -
11 28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de oficiere a căsătoriilor în afara sediului Primăriei Comunei Șieu și de asigurare a securității registrelor și a cererilor de stare civilă -
10 28.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud -
09 28.02.2023 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din partida 710/ȘIEU - ( Șieu-Batos, ua:1 B) pădure comunală administrată de O.S. Valea Șieului R.A., lemn pentru încălzit prin vânzare directă și sortimente dimensionale conform cu fișa de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonate, prin licitație -
08 31.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2022, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2023 -
07 31.01.2023 privind aprobarea modificării Statului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
05 31.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere a încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
04 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu pe anul 2023 -
03 31.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Șieu pentru anul școlar 2023-2024 -
02 31.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de exploatare și administrare a terenului de sport multifuncțional din satul Șieu, comuna Șieu -
01 31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Șieu -
Nr. Data Scurtă descriere Observații


ARHIVA - 2O23

ARHIVA - 2O22

ARHIVA - 2O21